Επαγγελματικών χώρων (ξενοδοχεια - καταστήματα γραφεία)
Κατοικιών
Επαγγελματικών χώρων
Κατοικιών
Κατοικιών (μονοκατοικίες - μεζονέτες - πολυκατοικίες)
Επαγγελματικών χώρων
Έκδοση οικοδομικών αδειών
Επαγγελματικών χώρων (ξενοδοχεια - καταστήματα γραφεία)
Κατοικιών
Μεσιτικό
Επιδοτήσεις (Σύνταξη φακέλου για επιδοτ. προγραμματα)
Διάφορες Μελέτες (Αρχιτεκτονικές-Στατικές-Μηχανολογικές)
 
 
Αρχιτεκτονική τοπίου